Jagthunde-diplom for Flatcoated Retriever

Forslag til Jagthunde-diplom for Flatcoated Retriever.


Det følgende er et forslag til et jagthundediplom for flatcoatede retrievere. Udgangspunktet for forslaget er det engelske “Shooting dog certificate”, der i en årrække er blevet anvendt som et alternativ til de traditionelle markprøver.

Vi håber dette forslag kan bidrage til at højne standarden for flatcoatens jagtmæssige arbejde til glæde for jægerne og dermed opfylde et af målene i hensigtserklæringen ”Flatten i fremtiden”.


Jagthundediplom.

Ideen med jagthundediplom er at få en målestok for vurdering af de nedarvede karakteristika, der er så væsentlige, når man vil avle brugbare jagthunde.
Jagthundediplomet er en test til vurdering af blød mund, ro, temperament og vildtfindende egenskaber på en almindelig jagtdag. Jagthundediplomet erhverves som enten et A-diplom eller et B-diplom. Et A-diplom kan gives til en hund, som føres uden snor og som viser godt jagthundearbejde uden diskvalificerende fejl. Et B-diplom gives til en hund, der udviser godt jagthundearbejde uden diskvalificerende fejl, men som føres i snor.
For at deltage i afprøvningen kræves det, at hunden har jagterfaring.


Det foreslås endvidere, at jagthundediplomet er kvalificerende i forbindelse med et udstillingschampionat, således at der er mulighed for at man enten kan få sin kvalifikation i modsatte disciplin som hidtil på en B-prøve eller ved at få et A eller et B-diplom på en jagt.


Jagtdagen.

1. Fire hunde testes på en dag. Herved sikres at jagtdagen ikke forstyrres. Det eneste krav er, at skytterne afholder sig fra at bruge deres egne hunde, når prøvehundene arbejder.
2. Den ansvarlige for afprøvningen (prøveleder valgt af raceledelsen) samarbejder med jagtejere, skytte og opsamlere, så prøvehundene testes fuldt ud, samtidigt med at det sikres, at alle fugle samles op som på en almindelig jagtdag.
3. Hver hund skal som minimum have tilbudt fire apporteringer.
4. De fire hunde skal placeres ved en skytte ved mindst en klapsåt for at teste dem for ro på post. Hvis de viser tendens til at knaldapportere, skal de straks have line på.
5. Det kan være værdifuldt efter aftale med skytten og opsamlerne at flytte prøvehundene bagved skytterne i efterfølgende såter for at teste dem på anskydninger og situationer, hvor vildtet er skjult i terrænet.
6. Hvis det er muligt skal hundene på dagen apportere i vand. Hvis det ikke er muligt må raceledelsen på anden måde sikre sig, at hunde, der er berettiget til et diplom, kan apportere fra vand.
7. Det forventes og kræves, at førerne har deres hunde under kontrol hele jagtdagen, altså også mellem såterne.
8. Dommeren skal lægge vægt på hundenes vildtfindende egenskaber, samt at hundene er rolige og lydige og viser sig som brugbare ledsagere på jagten.


Vejledning til prøvelederen.

1. Der skal være en dommer udvalgt fra DRK´s officielle dommerliste.
2. Der må maximalt være fire hunde til afprøvning på en dag. Det er vigtigt, at man er i stand til at bevæge sig fra såt til såt i et køretøj (en dommer, fire hunde, fire førere og prøveleder) så man forstyrrer jagten så lidt som muligt.
3. Hver hund har som minimum fire apporteringer, men det er ønskeligt, at dette antal kan øges så meget som det er nødvendigt for en fuldstændig afprøvning af hunden.
4. Vandarbejde. Dette kan være kunstigt, hvis det ikke er muligt at arrangere en vandafprøvning på dagen.
5. Det er af afgørende betydning for dette projekts succes, at jagtdagen forstyrres så lidt som muligt. Prøvelederen må derfor have sikret sig, at han er fuldt fortrolig med dagens forløb. Han skal informere værten og de andre jagtdeltagere og skytter om formålet med projektet. Dette er særdeles vigtigt.
6. De normale apportører på stedet arbejder som sædvanligt, forudsat at hundene under afprøvning ikke hindres i at udføre deres arbejde.
7. Det betragtes som en selvfølge, at værten, dommeren, skytten og hjælperne takkes på dagen, - værten og skytten også skriftligt. Enhver udgift, som de eventuelt har pådraget sig, refunderes af raceledelsen for flatcoats.
8. Prøvelederen skal have adskillige lange liner tilgængelig ved eventuelt behov for ro på post.


Vejledning til dommeren.

Projektet er iværksat af raceledelsen for at opmuntre til avl på flatcoats med gode jagtlige egenskaber. Andre retrieverracer er i stand til at trække på materiale fra afprøvede jagtlinier, men flatcoats konkurrerer ikke nok på A-prøver til, at det giver tilstrækkelig vejledning og materiale for potentielle avlere af hunde til jagt.
Ideen med dette projekt er at tilvejebringe afprøvede hunde fra forskellige linier, så det ud fra stambogen i fremtiden kan ses, hvilke hunde der er afprøvet på jagt.
Det er af overordentlig vigtighed, at vi skaber en afprøvningsform, hvor hunde kan bevise, at de har de arvede egenskaber, vurderet mere på hundens arbejde end på dens førers evne til ‘”handling”.
Det må tilstræbes at afprøve hver hund efter så ens retningslinier som muligt.
Et af de væsentlige træk ved denne form for afprøvning er, at den skal indgå i en normal jagtdag uden at forstyrre jagten. Den eneste ting vi beder om, er at skytterne holder deres egne hunde under kontrol, mens prøvehundene arbejder. I andre henseender skal dagen forløbe som en normal jagtdag; hunde, førere og dommer bevæger sig stille rundt og apporterer fugle. Om nødvendigt springes såter over for at bruge hvert eneste egnet stykke vildt i en såt. Det er imidlertid vigtigt, at der ikke efterlades noget dødt eller anskudt vildt på området, og prøvehundene kan anmodes om at samle langt flere fugle op end minimum.
Hvis dommeren kan forestille sig, at han er på udkig efter en god jagthund, som skal være hans ledsager på jagt resten af dens liv, så kan denne forestilling hjælpe med at vise, hvilken holdning afprøvningen kræver.
Det er derfor vigtigt, at alle aspekter af retrieverens arbejde bliver testet, og det inkluderer ro på post, tavshed, rimelig følgen ved fod, rimelig kontrol, når hunden er ude at arbejde og en god opsamling og aflevering.
Hunden er således under overvågning hele jagtdagen og ikke kun i de korte perioder den er oppe som på markprøver.

Et A- eller B-diplom kan kun gives, hvis hunden ef-ter dommerens skøn har opfyldt alle kravene omtalt i vejledning til førerne.
I forbindelse med vurdering af hundene anvendes den engelske vejledning (”Guide to Field Trial Judges”) af markprøvedommerne, hvis hovedpunkter sammenfattet er:

Diskvalificerende fejl:
-hårdmundethed.
-piben eller gøen.
-knaldapportering/jagen efter levende vildt.
-ude af hånd.
-modvilje overfor vand/nægter at gå i vand.

Alvorlige fejl:
-fejle på apporteringer.
-urolig ved fod.
-”eye-wipe”.
-forstyrre terræn.
-langsom/slap i sit arbejde.
-larmende føring.
-dårlig kontrol.
-bytning af vildt.

Bonus points:
-naturlige vildtfindende egenskaber.
-næse.
-markeringsevne.
-fart.
-stil.
-hurtig ved opsamling/spontane apporteringer.
-i hånd.
-stille føring.
-apportering og aflevering.


Vejledning til førere.

Det vil blive krævet at hundene kan:

1. Apportere vildtet til hånd uden at beskadige det. Der skal som minimum være mindst fire stykker anskudt eller dødt vildt.
2. Apportere både hårvildt og fugle.
3. Være rolige* og stille på post under en eller flere klapsåter (enten i snor eller uden).
4. Gå rimeligt/fornuftigt på plads.
5. Finde og samle vildt op der er skjult i terrænet.
6. Uden tøven gå i vand og svømme.
7. Være under rimelig/fornuftig kontrol i den periode, de er under dommerens bedømmelse.

Hundene der ud fra dommerens opfattelse udviser diskvalificerende fejl kan ikke erhverve et jagthundediplom.

Hundene er under dommerens bedømmelse hele jagtdagen, også mellem såterne.

Hundene kan kun få et A-diplom, hvis de efter dommernes vurdering har opfyldt alle ovennævn-te krav.

*)En hund opfattes som rolig på post, når den uden indblanding fra føreren kan sidde alene og frit.


Forslagsstillere:

Erling Hansen,

Anette Engberg Nielsen,

Dorte Rasmussen

Alex Faarkrog.

 

Det hører desværre med til historien at forslaget aldrig blev vedtaget!
 

© Alex Faarkrog 2017